1. تعاریف

با توجه به اهداف  و رویکرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در زمینه حمایت از فعالیت های فرهنگی مرتبط، این مرکز بصورت مادی(حمایت نقدی) و معنوی (حمایت نرم افزاری) از همایش ها و جشنواره های مستند، انیمیشن و تجربی پشتیبانی می کند.

میانگین برآورد هر حمایت در این بخش 100000000 ریال برای سال 1398 پیش بینی شده است.

  1. مراحل جلب حمایت و گردش کار:

2-1-  مجامع و جشنواره هایی که به صورت رسمی در دفتر جشنواره ها و همکاری های بین المللی سازمان امور سینمایی ثبت شده باشند می توانند تقاضای خود را جهت در یافت حمایت ارائه دهند.

2-2- تقاضای مربوطه توسط کمیته چهار نفره مرکب از معاون مستند، معاون انیمیشن، معاون مالی و اداری و حقوقی(خزانه دار) و مدیر مجامع و امور جشنواره های مرکز بررسی و در صورت تایید، میزان کمک و نحوه پرداخت مشخص و جهت تصویب به مدیر عامل ارجاع داده می شود.

2-3- پس از تصویب مدیر عامل مبلغ تخصیص یافته به حساب حقوقی مربوطه واریز می گردد.

2-4- این مراحل در مورد کمکهای غیر نقدی و حمایت های فرهنگی نیز انجام می گردد.

تبصره: در موارد خاص حمایت از جشنواره بر اساس ابلاغ سازمان سینمایی و انعقاد تفاهم نامه فی ما بین انجام می پذیرد.