• تعاریف:

مستند های دارای موضوعی با قابلیت ارائه بین المللی و کیفیتی مطابق استانداردهای جهانی در این دسته جا می گیرند .

 تولید مشترک به عنوان یکی از مهمترین راه های ورود به بازارهای جهانی از اهداف تولیدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

میانگین برآورد هر فیلم تولید شده در این بخش 2700000000 ریال برای سال 1398 پیش بینی شده است.

*  اولویت مشارکت مرکز در این بخش تامین پشتیبانی لجستیک در ایران و به کارگیری عوامل ایرانی است.

2. مراحل جلب حمایت و گردش کار :

تبصره: اولویت متقاضیان در این بخش داشتن تهیه کننده یا سرمایه گذار خارجی است که تمام یا بخشی از هزینه پروژه را متقبل شود.

2-2-    ارسال سوابق حرفه ایی تهیه کننده و کارگردان به همراه سه نمونه از کارهای قبلی به صورت فارسی و انگلیسی از طریق ایمیل واحد امور بین الملل به آدرس int@defc.ir

  • پس از تایید شورای مستند برآورد بودجه، تعیین مکان های فیلم برداری و وضعیت مشارکت تهیه کننده خارجی به صورت کتبی به دبیر شورا تحویل می شود.

تبصره: تایید صلاحیت تهیه کننده خارجی توسط هیئت سه نفره (مدیرعامل- معاون مستند- مدیر بین الملل) صورت   می گیرد.

  • پس از تایید مرحله قبل، پژوهش کامل شده به همراه خلاصه تصویری از اثر(Trailer) با زمان 3 دقیقه دریافت   می گردد.

تبصره: در صورت صلاحدید، شورا هنگام بررسی طرح ها از یک کارشناس که تجربه مرتبط داشته باشد دعوت می کند.

  • تعیین تکلیف طرح با سه گزینه تصویب ، مشروط یا رد.
  • در صورتی که طرح تصویب یا مشروط شود باید فرم پیشنهاد (Proposal) به شورا ارائه شده و پس از تایید به تصویب مدیر عامل می رسد.
  • ارائه تعهد نامه طرف خارجی مبنی بر تامین بخشی از هزینه ی تولید
  • تکمیل فرم تنظیم عقد قرارداد.
  • عقد قرارداد در دو نسخه فارسی و انگلیسی
  • طرف قرارداد مکلف است از آغاز پروژه تا مرحله پایانی یک نسخه از کلیه ی مکاتبات و اسناد تعهد آور به خصوص با طرف خارجی را به مرکز ارائه نماید.
  • نظارت و کنترل:

               الف-  گرفتن گزارش از پیشرفت تولید و فهرست عوامل

               ب-  بازبینی راش ها پس از انجام 30% از فیلم برداری و ارائه نظرات کارشناسی

               ج- بازبینی نسخه راف کات و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات

               د- دریافت نسخه نهایی

              2-12-    ارزیابی: پس از تحویل نسخه نهایی در شورای مستند ارزیابی کمی و کیفی انجام و به میزان مصوب شورا تا سقف پیشبینی شده در قرارداد به بودجه افزوده و یا از آن کاسته می شود.

زمان انتظار : زمان پیش بینی شده برای روشن شدن وضعیت طرح ارائه شده از زمان بار گذاری طرح تا مرحله (5-2) دو الی سه ماه است .

  • : در موارد خاص و ضرورت های تقویمی یا فصلی با نظر مدیرعامل این زمان می تواند کوتاه تر شود.