شنبه 21 تير 1399   |      |       |    59

پژوهش سینمایی

پژوهش سینمایی

پژوهش سینمایی: کشف سئوالی درباره جهان، پرسشی درباره شکل، برای فیلم مستند تالیف: محمد تهامی نژاد چاپ : 1398 انتشارات پرنده با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پژوهش سینمایی ، بیرون کشیدن روایت فیلمیک و پیشنهاد برای تصویری ساختن دانش یا دانش تصویری و به عبارت دیگر جستجو برای کشف سوالی درباره جهان و پرسشی برای شکل و یک امر بینارشته ای است. فیلمسازان معمولا به دو طریق به سراغ تولید فیلم مستند می روند، یا با پژوهش روشمند با واقعیت مواجه می شوند و به دنبال بهترین روش و شیوه مواجهه با واقعیت می گردند و یا این که خود را به دل فی البداهگی جهان فرامی افکنند و تجربه خود از واقعه را روی میز مونتاژ می سازند. کتاب پژوهش سینمایی بر این فرض استوار است که در ذات بسیاری از روش های پژوهش زیبایی خاصی نهفته است که باید برای سینما کشف شود.