1395-10-14

آثار هنری آسیب دیده در جنگ ایران و عراق، سوژه مستند «خشت و خشم» شد

«خشت و خشم» مستندی 45 دقیقه‌ای به کارگردانی مشترک فضل‌اله تاری و امیر امیری است که خسارت وارد شده به آثار هنری ایران در جنگ تحمیلی با عراق را به تصویر می‌کشد.
فضل‌اله تاری در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: تهران، اصفهان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و آذربایجان غربی هفت استانی هستند که بیشترین آسیب را به لحاظ تخریب آثار هنری در طول جنگ تحمیلی دیده‌اند و در این مستند، بر وضعیت فعلی این آثار متمرکز شده‌ایم.
وی در ادامه افزود: براساس یکی از مواد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻻﻫﻪ «دﺷـﻤﻦ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪ، ﺳـﺮﻗﺖ، ﻏﺎرت ﯾﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ از اﻣﻮال ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد، آﺛﺎر ﻫﻨﺮی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، آرﺷﯿﻮ) و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮال در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﻣﻮزه، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺰن و ﻣﺄﻣﻦ) و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ خودداری کند»؛ اما دشمن بعثی این قانون بین‌المللی را زیرپا گذاشت و ضرباتی به آثار تاریخی چون «چغازنبیل» وارد کرد که حتی برخی از آن‌ها، امروز که از این آثار سخن می‌گوییم، وجود خارجی ندارند.
این مستندساز تصریح کرد: ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد و این دادگاه پرونده‌ای تشکیل داد که ما در مستند «خشت و خشم» ماجراهای این پرونده را روایت می‌کنیم. به همین دلیل باید با استفاده از مواد آرشیوی به دست آمده و متون تحقیقاتی فیلمنامه‌ای بنویسیم که بتوان براساس آن با برنامه‌ای دقیق فیلمبرداری را پیش برد؛ چرا که احتمالاً برای به تصویر کشیدن آثار مدنظر باید به 21 شهر سفر کنیم و می‌بایست هزینه‌‌ها را به حداقل برسانیم.
وی در خصوص پژوهش‌های انجام شده برای ساخت این مستند خاطرنشان کرد: با توجه به فضای جغرافیایی گسترده‌ای که در «خشت و خشم» مدنظر داریم، نیاز به تحقیقات وسیعی وجود دارد. بخشی از تحقیق شامل پیدا کردن مواد آرشیوی است که سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی، سازمان صدا‌و‌سیما و کتابخانه ملی بخشی از منابع مورد نیاز ما را در اختیار دارند و تیم تحقیقاتی ما را در حال حاضر در پی آن هستند.
تاری در پایان گفت: بخشی از تحقیق، پیش از تصویب طرح در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز شده بود اما از هفت ماه پیش این تحقیقات به صورت جدی در حال انجام است. در هر استانی تحقیقاتی مجزا انجام می‌دهیم و به همین دلیل پروسه تولید طولانی را در پیش خواهیم داشت. ضمن اینکه تصمیم داریم از اردیبهشت 96 فیلمبرداری این مستند را آغاز کنیم.

بازگشت