1396-09-21

بازدید رئیس سازمان سینمایی از جشنواره سینما حقیقت

رئیس سازمان سینمایی از یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت بازدید کرد.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، محمدرضا حیدریان رئیس سازمان سینمایی از محل برگزاری جشنواره سینما حقیقت و سالن های جشنواره بازدید کرد.

او ضمن بازدید از سالن های جشنواره گپ و گفتی با دبیر جشنواره؛ سید محمد مهدی طباطبایی نژاد داشت.

یازدهمین جشنواره سینما حقیقت تا روز یکشنبه 26 آذر ماه در پردیس سینمایی چارسو به کار خود ادامه می دهد. 
بازگشت