91/03/06

از نمایش فیلم «یهودستیز» محصول مشترک ایران و فرانسه در بازار فیلم «جشنواره کن» جلوگیری بعمل آمد