92/07/21

اعضای شورای مستند «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» معرفی شدند

اعضای شورای کارشناسی تولید فیلم های مستند «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، آقایان اُرد عطارپور، جعفر صانعی مقدم، علیرضا قاسم خان و فرهاد ورهــــرام، همراه با معاون فرهنگی این مرکز، بعنوان اعضای کارشناسی شورای تولید فیلم های مستند این «مرکز» منصوب و معرفی شدند. ضمن اینکه هومن مرادی کرمانی هم دبیری جلسات هفتگـــی این شورا را برعهده خواهد داشت.

گفتنی است که اعضای شورای مذکور تا پایان جشنواره بین المللی سینماحقیقت، صرفاً به بررسی و تعیین تکلیف قراردادها و تولیدات نیمه تمام و متوقف شده مرکز خواهند پرداخت و پس از آن، بررسی طرح های مستند ارسالـــی به دبیرخانه بخش فرهنگی مرکز را آغاز خواهد کرد.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


بازگشت