شورای پژوهش

در راستاي سياست‌هاي حمايتی مركز گسترش سينماي مستند و تجربي از طرح‌ها و ايده‌هاي تحقيقي، پژوهشي در حوزه سينماي مستند و تقويت هر چه بيشتر فرآيند تحقيق و پژوهش در توليدات مستند، معاونت تحقيقات و پژوهش اين مركز اقدام به تشكيل شوراي پژوهش نموده، تا با استعانت از نظرات اين شورا، رسالت حمايتي خود را از طرح‌هاي تحقيقي و پژوهشي به نحو مطلوب به‌ سرمنزل مقصود برساند. مستندسازان، محققين و انديشمندان محترمي كه تمايل دارند طرح‌هاي پژوهشي خود را در قالب فيلم و يا كتاب به اين شورا ارائه نمايند، مي‌توانند ضمن تكميل فرم پژوهشي كه به صورت اينترنتي در دسترس مي‌باشد. نسبت به تكميل و ارسال آن به شوراي پژوهش اقدام نمايند. پژوهش‌هاي ارائه شده در شوراي پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت و آن دسته از طرح‌هايي كه به تصويب شورا برسند از حمايت‌هاي مالي و فرهنگي اين مركز برخوردار خواهند گرديد.

 شوراي پژوهش متشكل از آقايان: محمود اربابي، مازيار اسلامي، دكتر حسن بلخاري، محمد تهامي‌‌نژاد، دكتر بهمن نامورمطلق و عليرضا قاسم‌خان معاون تحقيقات و پژوهش مركز مي‌باشد.


اين شورا در موارد خاص از نظرات ديگر كارشناسان مربوط استفاده مي‌كند.