1. تعاریف

فیلم های سینمایی داستانی تجربی با زمان بیشتر از 75 دقیقه در این دسته جا می گیرند .

در این بخش به ساخت فیلم سینمایی داستانی تجربی با زمان بیش از 75 دقیقه توجه شده است . کشف یا ابداع امکانات تازه در بیان سینمایی از مهمترین دستاوردهای این ژانر سینمایی است لذا خلاقیت در فرم و محتوی که بتواند به چنین نوآوری هایی بیانجامد بدلیل شکستن اصول مرسوم سینمایی، مصداق هایی از سینمای تجربی قلمداد می شود . از آنجا که "سینمای تجربی" به گسترش زبان سینما منجر می شود و معمولا این نوع آثار نقاط عطف نو آوری ها و بدعت های سینمای کشور خواهند بود، مرکز حمایت از این ژانر را در دستور کار خود قرار داده است.

میانگین برآورد هر فیلم تولید شده در این بخش 8000000000 ریال برای سال 1398 پیش بینی شده است.

2.     شورای سینمای داستانی تجربی             

این شورا با حضور سه فیلمساز برجسته سینمای داستانی و مدیر عامل و قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی تشکیل می شود.

 اعضای شورا با مشورت قائم مقام توسط مدیرعامل انتخاب و احکام آنها به مدت یک سال صادر می شود.

وظایف شورا:

الف: بررسی طرح های ارائه شده.

ب: بررسی برآورد بودجه و اعلام نظر کارشناسی

ج: بازبینی فیلم ها و راش های ارائه شده.

د: ارائه نقطه نظرات کارشناسی برای طرح های مشروط و مصوب به فیلم ساز.

ه: ارائه نقطه نظرات مشورتی به مدیر عامل

 

  1. مراحل جلب حمایت و گردش کار :
  2. ارائه طرح 7 تا 10 صفحه ای به همراه سیناپس و فیلمنامه کامل که پروانه ساخت آن از معاونت ارزشیابی و نظارت اخذ شده باشد.
  3. احراز قابلیت پیشنهاد دهنده طرح ؛ ارائه نمونه کار فیلمساز برای فیلم اول الزامیست .
  4. بررسی طرح در شورای فیلم‌ سینمایی تجربی مرکز.
  5. در صورت تصویب طرح، برآورد مالی جهت بررسی به شورا ارائه می گردد.
  6. تعیین تکلیف طرح با سه گزینه تصویب ، مشروط یا رد.
  7. در صورتی که طرح مشروط شود پس از بازنویسی و انجام اصلاحات لازم، مجددا در شورا بررسی می شود.
  8. تکمیل فرم تنظیم عقد قرارداد.
  9. عقد قرارداد
  10. نظارت و کنترل شامل :

       الف-  گرفتن گزارش از پیشرفت تولید و فهرست عوامل

       ب-  بازبینی راش ها پس از انجام 30% از فیلم برداری و ارائه نظرات کارشناسی

       ج- بازبینی نسخه راف کات و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات

        د- دریافت نسخه نهایی

2-10-   ارزیابی: پس از تحویل نسخه نهایی در شورا  ارزیابی کمی و کیفی انجام و به میزان مصوب شورا  تا سقف پیش بینی شده در قرارداد به بودجه افزوده و یا از آن کاسته می شود.

زمان انتظار : زمان پیش بینی شده برای روشن شدن تکلیف طرح ارائه شده از زمان بار گذاری طرح تا مرحله 5-2 یک الی دو ماه است .