معرفی حمایت خانه‌های مستند

1.     تعاریف

با نگاه به محورهایی نظیر بهره‌گیری از بخش خصوصی و عدالت گستری، موضوع تشکیل و حمایت از خانه های مستند در دستور کار قرار گرفت؛ ارتقای کمی و کیفی، و تشکیل حلقه‌های نقد و نظر که موجب تبادل تجربه و دانش در میان مستندسازان استانی می شود، از جمله اهداف این فعالیت است. محل استقرار خانه های مستند توسط اداره کل و حمایت های مالی توسط مرکز انجام می شود و با نظارت اداره کل ارشاد استان ها پس از ثبت رسمی وحقوقی به فعالیت می پردازند .


2.      مراحل جلب حمایت و گردش کار :

2-1-      خانه های مستند که با هماهنگی ادارات کل استان مربوطه تاسیس و ثبت حقوقی شده اند ، با در نظر گرفتن پتانسیل های خود و استان مربوطه بصورت مکتوب  پیشنهاد یک فعالیت مرتبط مانند: برگزاری کارگاه ، جلسات نمایش و نقد  و یا برگزاری جشنواره های استانی را می دهند.

2-2-      برنامه پیشنهادی به انضمام ریز برآورد مربوطه توسط کمیته سه نفره معاون مستند، معاون مالی اداری و حقوقی(خزانه دار) و مدیر پژوهش بررسی و در صورت تایید، نحوه پرداخت مشخص و جهت تصویب به مدیر عامل ارجاع می شود.

2-3-      پس از تصویب مدیر عامل مبلغ تخصیص یافته  به حساب حقوقی مربوطه واریز می شود.

2-4-      خانه های مستند موظفند گزارش فعالیت خود را به مرکز اعلام نمایند.

*- بدیهی است بودجه هر استان متناسب با برنامه ارائه شده و پتانسیل های استان تخصیص داده می شود.

2-5-      این مراحل در مورد کمک های غیر نقدی و حمایت های فرهنگی نیز انجام می گردد.