شنبه 01 شهريور 1399   |      |    فصلنامه سینما انیمیشن

فصلنامه تخصصی سینما انیمیشن شماره سه

فصلنامه تخصصی سینما انیمیشن شماره سه

شماره سه / زمستان 1394

لینک دانلود فایل pdf

آنچه در این شماره می خوانید:

رویدادها
پرونده
سینما در انیمیشن
انیمیشن در سینما 2
مقدمه
جلوه های " واقعیت نمایانه " در انیمیشن کامپیوتری
نقطه گریز: چیدمان در فضا و دوربین مجازی
تارانتینوی کارتونیست
فانتزی های نهایی: انیمیشن کامپیوتری و ]عدم[ توهم حیات

حرفه: انیماتور
درباره سینما و جهان بری سی جی پروز
پروز از زندگی و آثارش می یگوید
لباسهای جدید امپراتور: یادداشتی از پروز
گزیده فیل مشناسی و جوایز

گفتگو
گفتگو با مهدی آقاجانی به بهانه انیمیشن "گل وبلبل
پشت و رو نداره "
گف توگو با شیوا صادق اسدی درباره دو انیمیشن کوتاه
"بچ هگربه » و «پدربزرگ "

نقد
مینیون ها
پشت و رو
شان گوسفنده
خوانش فیلمنامه "پشت و رو " بر اساس تئوری گا م به گام

کارگاه: ایده در انیمیشن
پروراندن شخصیتها 2

•درباره انیمیشن
چگونه یک کسب وکار خلاقیت محور را راهبری کنیم؟
رازهای پیکسار

تجربه گرایی
انیمیشن تجربی چیست؟
تعامل انیمیشن و رسانه های نوین هنری
نگاهی به انیمیشن "بازی شکل گیری "
"کیمیای نور ": آستانه واقعیت و خیال

گالری
کودکان دشت

داستان مصور
تبهکار: ترسو
پیشخوان