سه شنبه 08 مرداد 1398   |      |   

صدا و موسیقی در فیلم مستند

صدا و موسیقی در فیلم مستند

عنوان : صدا و موسیقی در فیلم مستند

نویسنده : هالی راجرز

مترجم : نازنین اردو بازارچی

چاپ : نشر رونق با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

384 صفحه

سال : 1397

کتاب «صدا و موسیقی در فیلم مستند» ارتباط تنگاتنگ فیلم مستند و موسیقی را بررسی می‌کند و به تشریح زیبایی‌شناسی این حوزه می‌پردازد که می‌تواند پلی بین سینمای مستند و موسیقی برای فهم بهتر جهان پیرامونمان باشد. همچنین با شرح نمونه‌های درخشان و در عین حال تعیین کننده در تاریخ تحول سینمای مستند زمینه فهم شباهت‌های ساختاری و حسی موسیقی و سینما را فراهم می‌کند.مقاله اول به فیلم‌های ژیگاورتوف می‌پردازد و برهه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که سینما و متعاقب آن فیلم مستند از دوران صامت وارد دوران ناطق می‌شوند. در مقاله‌های بعدی به فیلم‌های کسانی چون کریس مارکر و والتر روتمن اشاره دارد. مباحث کتاب پیش‌تر که می‌رود به فیلم‌های مستند در عرصه دیجیتال هم می‌پردازد.
کتاب «صدا و موسیقی در فیلم مستند» به عنوان یکی از نامزدهای جایزه کتاب سال انتخاب شد.