یکشنبه 14 شهريور 1400   |      |   

دوربین شخصی، سینمای ذهنی و فیلم‌جستار

دوربین شخصی، سینمای ذهنی و فیلم‌جستار

عنوان : دوربین شخصی، سینمای ذهنی و فیلم‌جستار

پدیدآورنده : لائورا راسکارولی

مترجم : محمدرضا فرزاد

چاپ : نشر رونق با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

336 صفحه

سال : 1400

قیمت 60 هزار تومان

کتابی کاربردی که می‌کوشد مفهوم فیلم‌جستار را در آثار شاخص فیلمسازان مطرح جهان تعریف کند و آن را زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهد. فیلم جستار هم از آن مفاهیمی است که می توان تعاریف مختلفی ارائه داد. در بخشی از کتاب در تعریف فیلم جستار چنین آمده است : " فیلم جستار " در یکی از کاربردهای امروزین اش معادل مستقیم سینمای سیاسی و متعهد است هم در معنای یک مستند انتقادی جریان بدنه که کارهای مایکل مور نمونه ای از آن است و هم در معنای اشکالی از فیلمسازی آوانگارد که با فیلم هایی که به موضوعاتی از قبیل مهاجرت ، بومیان ، و اقلیت ها می پردازد، یکی انگاشته می‌شود. این البته جای تعجب ندارد. با این فرض که به طور سنتی فیلم های مبتنی بر دیدگاه شخصی تقریبا به دسته فیلم های سیاسی محدود بوده اند – بازبان " من " سخن گفتن ، پیش از هر چیز خود قسمت کنش سیاسی خود آگاهانه و در حکم تایید خویشتن است . این سنت امروز نیز به راه خود ادامه می دهد و عنصر بنیادین فیلم جستار معاصر است . با این حال ، من بر این باورم که بررسی شایسته ی فیلم جستار صرفا نباید به مستند های سیاسی محدود شود..."
بخش اول کتاب، به مفهوم فیلم جستار اختصاص دارد و با فصلی آغاز می شود که به بررسی تاریخ این فرم در عرصه نظر و عمل فیلمسازی می پردازد. تعاریف موجود را ارزیابی می کند و بحثی را نیز در خصوص ساختارهای بلاغی خاص آن پیش رو می گذارد. در سه فصل بعدی مباحثی که از اهمیت موضوعی خاصی برخوردارند طرح می‌شود . بخش دوم کتاب بر موضوع سینمای جستارانه‌ای اول شخص متمرکز است و مشخصا بر فیلم‌های روزنگاره، یاداشت نگاره و خودنگاره.
«دوربین شخصی، سینمای ذهنی و فیلم‌جستار» تلاش می‌کند با واژه‌ها دنیایی خلق کند که در جهان سینما امکان زیست دارد و مصادیقی معرفی می‌کند که در کشف و لمس این دنیا مخاطب جدی سینما را یاری خواهد کرد.