دوشنبه 14 شهريور 1401   |   اخبار مرکز ، مستند ، جشنواره سینما حقیقت    |   

تصاویر شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین «سینماحقیقت»

تصاویر شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین «سینماحقیقت»

اعضای شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»