پنجشنبه 24 آذر 1401   |   اخبار مرکز ، مستند ، جشنواره سینما حقیقت    |   

کارگاه تکنیک های مصاحبه در مستند با حضور محسن اسلام زاده

کارگاه تکنیک های مصاحبه در مستند با حضور محسن اسلام زاده

عکاس : زینب حمزه لویی