شنبه 19 فروردين 1402   |   اخبار مرکز    |   

نخستین جلسه مدیران مرکز گسترش در سال 1402

نخستین جلسه مدیران مرکز گسترش در سال 1402

نخستین جلسه هفتگی مدیران مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی شنبه 19 فروردین ماه برگزار شد.