شنبه 14 بهمن 1402   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

دیدار هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با محمد حمیدی مقدم

دیدار هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با محمد حمیدی مقدم

محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش میزان هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند بود.

عکس: فرشاد حاجی محمدی